Zending

Elke tweede zondag van de maand wordt een zendings collecte gehouden, bestemd voor een bepaalde organisatie en/of een specifiek project. Graag willen wij deze en hun werk aan u voorstellen.

Januari

Operatie Mobilisatie

Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie en is sinds 60 jaar actief in meer dan 110 landen. Het doel is om wereldwijd zoveel mogelijk plaatselijke kerken te helpen de Bijbelse boodschap te verspreiden. Dat gebeurt op talloze manieren: van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straatevangelisatie en jongerenwerk.  In ons land is OM vooral actief om christenen in beweging te brengen voor de verspreiding van het evangelie door te bidden, te geven of te gaan, waarnaast het evenement TeenStreet en het schip de Logos Hope ook bekendheid geniet. Daarnaast wordt er onder specifieke doelgroepen in Nederland gericht zendingswerk verricht in samenwerking met plaatselijke gemeenten. Ook vertrekken er vanuit Nederland jaarlijks honderden zendingswerkers voor korte of langere tijd met OM naar het buitenland. Meer informatie: Website stichting Operatie mobilisatie

Februari

Filadelfia Zending / Bernard en Susanne Cloosterman

Sinds 2013 zetten Bernard en Susanne zetten zich in om kwetsbare kinderen in Brazilië te helpen. Tot eind 2021 hebben zij dit in samenwerking met St. Kinderwerk Horeb Brazilië gedaan, om de kinderen uit de arme wijken van Timóteo te ondersteunen en het evangelie te brengen.

In de afgelopen jaren is het verlangen ontstaan om aan de slag te gaan in één van de armste gebieden van Brazilië: de Amazone. Extreem afgelegen, extreme armoede, veel analfabetisme en bevolkingsgroepen die nog nooit het evangelie hebben gehoord. Niet dat de mensen in Timóteo allemaal het evangelie duidelijk hebben gehoord of geen armoede kennen, maar het contrast met de Amazone is groot. De komende twee jaar bereiden Bernard en Susanne zich hierop voor. Ze volgen benodigde opleidingen, cursussen en trainingen en reizen ook naar de Amazone om daar de cultuur, het klimaat en de levenswijze van de bevolking te leren kennen. In de tussentijd blijven zij vanuit hun plaatselijke kerk nog kleinschalige projecten opstarten voor de kinderen uit de wijk Esplanada. Meer informatie: bernardensusanne.blogspot.com  

Meer informatie: bernardensusanne.blogspot.com  

Meer informatie: Blog Jan en Annette Wols

Maart

Ethnos360 / Jan en Annette Wols

Jan en Annette Wols zijn sinds 1987 via de zendingsorganisatie Ethnos 360 (voorheen New Tribes Mission) werkzaam in Papoea Nieuw Guinea onder de Lamogai stammenmensen op het eiland New Britain.
Zij verdiepten zich destijds in hun taal en cultuur en werden betrokken bij het werk onder de bevolking om hen van een eigen Bijbelvertaling te voorzien en hen het Goede Nieuws te brengen in woord en daad.
Samen met hun collega’s, die het vertaalwerk, het produceren van bijbelstudiemateriaal, evangelisatie, onderwijs, gemeenteopbouw en discipelschap ter hand namen, zijn Jan en Annette vooral betrokken bij de alfabetisering en het medische werk.
In de afgelopen jaren zijn er in het Lamogai taalgebied 13 gemeenten ontstaan, die zo goed als zelfstandig functioneren, waar zij nu nog als hulp en adviseurs bij betrokken zijn. Daarnaast is Annette alfabetiseringsconsulent voor collega-zendelingen, die in nieuwe taalgebieden gaan werken.

April

Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding

Door Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding (The Bible League) worden jaarlijks miljoenen Bijbels, bijbelgedeelten en toerustingsmaterialen wereldwijd uitgegeven, met het doel de mensen bekend te maken met Jezus Christus.
Zij moedigt mensen aan om samen met hen Bijbels en bijbels materiaal te brengen en gemeenten te stichten onder volkeren in geestelijke nood. Men geeft toerusting en werkt allereerst samen met de plaatselijke kerken in de landen waar de Bijbels en materialen (in hun eigen taal) heen gaan. Samenwerking in verschillende projecten vindt ook plaats met andere Bijbel- en/of zendingsorganisaties.

Mei

Stichting Antwoord

Stichting Antwoord is een christelijke organisatie die internationaal werkt om plaatselijke gemeenten te ondersteunen en toe te rusten, zodat zij in staat zijn mensen met het evangelie te bereiken.
– Zij delen o.a. kinderbijbels uit, leren kinderen de Bijbel te lezen en trainen kinderwerkers;
– geven (toekomstige) kerkleiders Bijbels, onderwijs en trainingen om hun gemeenten beter te kunnen dienen, tevens ontvangen gemeenteleden Bijbels en onderwijs;
– geven bijbelstudies en verstrekken Bijbels, verzorgingspakketten en begeleiding aan gevangenen.

Foto is eigendom van en met toestemming overgenomen van www.outreachsupport.nl

Juni

Stichting De Samaritaan

Stichting De Samaritaan is een internationale, interkerkelijke organisatie met als doel:
– het assisteren van- en bemiddelen voor evangelisten en kerken in ontwikkelingslanden, met betrekking tot hun projectactiviteiten en
– het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het woord met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus.

Van 1987 tot heden heeft De Samaritaan vele kleine projecten gefinancierd.
Vanaf 1995 organiseerde De Samaritaan jaarlijks een grote schoenendoosactie onder de naam Actie4Kids, voorheen ‘Operatie Schoenendoos’. Dit is per 1 november 2018 overgenomen door de organisatie GAIN.
Vanaf 1 november 2018 werft Stichting De Samaritaan voor Stichting OSM (Outreach Support Ministries) voor Afrika en Stichting Elim voor Azië fondsen voor projecten van deze twee organisaties. 

Juli

Stichting Israël en de Bijbel

De Stichting Israël en de Bijbel (IB) is een in 1969 opgerichte Nederlandse christelijke organisatie die ijvert voor de wereldwijde verspreiding van de Bijbel onder de joden. De stichting wil Joodse mensen hun eigen Boek, de Bijbel, teruggeven en Gods plan met Israël onder de aandacht van christenen brengen. Daarnaast verleent de stichting geestelijke en materiële hulp aan Messiaanse gelovigen in voornamelijk Oost-Europa.
Er wordt ook gepoogd Joden online te bereiken en bieden hen de mogelijkheid een Bijbel in hun eigen taal aan te vragen. Daartoe werkt IB ook samen met The Society for Distributing Hebrew Scriptures, een Engels genootschap tot verspreiding van de Bijbel onder Joden.

Augustus

Stichting Open Doors

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie, door gebed en:
– de verspreiding van Bijbels, bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen, kaderopleidingen en praktische hulpverlening;
– in bedreigde en onstabiele gebieden christenen voor te bereiden op mogelijke vervolging en lijden;
– christenen in de vrije wereld voor te lichten en te motiveren om zich te vereenzelvigen met vervolgde en bedreigde christenen en hen actief te helpen.
Zij doen dit omdat zij geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26) en omdat zij geloven in de opdracht van Jezus Christus om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren open staan voor het evangelie.

September

Stichting WEC

Sinds 2018 ondersteunen wij een zendelinge die werkt vanuit stichting WEC, werkzaam in een gesloten land in Azië.
Nadat zij vlak voor de eeuwwisseling een bijbelschool doorliep en zich aanmeldde bij een zendingsorganisatie, kreeg zij een roeping voor dat werelddeel.
Inmiddels werkt zij daar al meer dan 15 jaar.
Naast haar twee taalstudies heeft ze steeds veel contact met de lokale bevolking; jongeren, maar ook ouderen die ze ontmoet tijdens haar reizen naar afgelegen streken en dorpen.
Via nieuwsbrieven worden wij op de hoogte gehouden van haar ervaringen en gebedspunten. Meer informatie: WEC Nederland

Oktober

Trans World Radio

Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 230 talen. De programma’s van TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd. De Stichting Trans World Radio voor Nederland & België is een onafhankelijke christelijke organisatie en partner van de internationale organisatie Trans World Radio.

Meer informatie: Website Trans World Radio

Meer informatie: Website stichting MAF

November

Stichting Mission Aviation Fellowship

Mission Aviation Fellowship richt zich op mensen die in afgelegen gebieden leven; met meer dan 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt M.A.F. deze mensen bereikbaar voor hulp en het evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties kunnen dankzij M.A.F. sneller, efficiënter en veiliger hun werk doen. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een M.A.F.-vliegtuig op om te helpen.
Enkele van hun projecten: ambulancevluchten, humanitaire hulp, bijbelverspreiding. Er is ook een mogelijkheid om mee te doen met een project zoals brandstof sparen, of een piloot sponsoren. 

December

Zakbijbelbond

De ZakBijbelBond ( ZBB ) wil christenen stimuleren de Bijbel te lezen, bij zich te dragen en te delen met de mensen om hen heen. Dit doen we middels projecten en het distribueren van Bijbels en bijbelgedeelten in diverse talen.

Zie https://www.zakbijbelbond.nl/nl/